Deze website wordt aan je beschikbaar gesteld door Detawest Detachering. Welke statutair gevestigd is te Maasdijk en geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60058633.  

Door gebruik te maken van de website ga je onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. Detawest Detachering behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, van toepassing. Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de gebruikersvoorwaarden (algemeen deel en specifieke voorwaarden Detawest Detachering), onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar je via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Detawest Detachering of haar licentiegevers. Detawest Detachering verstrekt jou een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die Detawest Detachering via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Detawest Detachering, al dan niet gebundeld met eigen diensten te her verkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website van Detawest Detachering geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door Detawest Detachering en hierbij een link naar de website van Detawest Detachering wordt opgenomen.

Aan de inhoud en samenstelling van onze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Detawest Detachering er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Detawest Detachering instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. Detawest Detachering sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Detawest Detachering.

Detawest Detachering is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Detawest Detachering is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites. Detawest Detachering gaat altijd vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt je in ons privacy beleid.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die Detawest Detachering, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Onverminderd haar overige rechten behoudt Detawest Detachering zich het recht voor om je zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien je, je niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens Detawest Detachering of derden.