Wie zijn we

Wij zijn Detawest en handelen onder de naam Detawest Detachering B.V.

Deze B.V. (hierna te noemen: Detawest, wij of we) zijn gevestigd te Maasdijk, Aartsdijkweg 81, 2676 LE Maasdijk. Als B.V. verwerken wij persoonsgegevens bij de uitvoering van onze dienstverlening. Wij zijn in de zin van de AVG de Verwerkingsverantwoordelijke.

In dit privacy statement leggen wij uit waarom wij persoonsgegevens verwerken, maar ook welke persoonsgegevens en hoe dit verwerkt wordt als ook voor hoelang. Tevens lees je met wie wij deze persoonsgegevens kunnen delen, wat je rechten zijn en wat wij doen aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens. 

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact op nemen via info@detawest.nl of 0174 750290.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen

Detawest kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers;

 • onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Detawest diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-, opleidings- en/of exameninstituten, externe consultants, Arboartsen, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
 • opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent dan wel waar je in dienst kunt gaan;
 • individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
 • derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit;
 • pensioenfonds(en), indien van toepassing;
 • overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn;
 • en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”

Je rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • rectificatie van je persoonsgegevens;
 • verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • overdracht van je gegevens.

Ter bescherming van de persoonsgegevens zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen alvorens wij jouw verzoek in behandeling kunnen nemen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering. Je hebt het recht om jouw toestemming in te trekken. Dit doe je als volgt:

 • als je je hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten, dan kun je je daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail die je daarover ontvangt;
 • je kunt via je browser settings voorkomen dat cookies worden geplaatst maar ook kun je te allen tijde jouw cookie instellingen wijzigen of verwijderen van jouw apparaat via de browser instellingen;

Wil je gegevens wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon en/of vestiging.

Beveiliging

Detawest doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Detawest met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit honderd procent veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, neem dan contact op met jouw contactpersoon en/of vestiging. Weet je niet wie jouw contactpersoon is, dan kun je ook contact met ons opnemen via e-mail info@detawest.nl of bel met 0174 750290. Indien je klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Detawest, neem dan contact op met de vestiging of onze consultants. Of neem schriftelijk contact met ons op via Detawest t.a.v. Sandy van Slooten, Aartsdijkweg 81, 2676 LE te Maasdijk. Je hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed je verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten. Wij verzoeken je dit direct te melden via info@detawest.nl

Gegevensverzameling  

Wij verzamelen persoonsgegevens van:

 • Sollicitanten;
 • (Potentiële) kandidaten;
 • ZZP-ers;
 • Flexwerkers;
 • Eigen medewerkers van klanten (salarisadministratie);
 • Eigen medewerkers van klanten (verzuimbeheer);
 • Zakelijke relaties;
 • Andere personen niet hierboven genoemd.

Gegevensverzameling medewerkers

Om onze diensten juist uit te voeren hebben wij gegevens nodig, hieronder wordt duidelijk welke gegevens wij verwerken, waarom wij ze verwerken en hoe lang wij deze bewaren.

Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, flexwerkers, medewerkers van klanten, deelnemers van klanten of andere personen

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze hr dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, advies, planning, salarisadministratie en verzuimbeheer.

De informatie verwerken we:

 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting(en);
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens). Dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • in beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van je ouders of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;

 • je gegevens invult of achterlaat op onze website;
 • je een account aanmaakt op onze online portal;
 • je je inschrijft op één van onze vestigingen; of;
 • je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.
 • jouw werkgever uit hoofde van een overeengekomen dienstverlening met Detawest jouw gegevens uitwisselt;
 • van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens niet door ons benaderd te worden;
 • indien wij persoonlijke informatie ontvangen van, door jou opgegeven referentie contactpersonen;
 • klanten, waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over je met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst;
 • wij vanuit vacaturebanken en/of andere wervingskanalen jouw gegevens verkrijgen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

We kunnen ook (contact)gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen om je interesse te toetsen en bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien je niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving;

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die jij zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of je mag werken in Nederland. Ga je niet binnen vier weken voor ons dan wel via ons aan de slag, dan wordt het ID-bewijs verwijderd.

Wij zetten ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan, mee mag doen. Gegevens zoals jouw geslacht vragen we op om met je te communiceren, gegevens over leeftijd om je in onze systemen te identificeren en om te bepalen of wij bepaalde verplichtingen hebben (zoals met betrekking tot het loon en of we toestemming nodig hebben van ouders of voogd).

Op het moment dat je voor Detawest kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt;

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de salaris- en verzuimregistratie;

Detawest legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.    

In het geval dat jouw werkgever de salarisadministratie bij Detawest uitbesteed

 • BSN-nummer, geboortedatum;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de salarisadministratie, waaronder; 
 •  salarisgegevens;
 • bankgegevens;

Detawest legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.    

In het geval dat jouw werkgever het verzuimbeheer bij Detawest uitbesteed

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs;
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de verzuimregistratie;

Detawest uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.    

In het geval Detawest jou bemiddelt (Werving & Selectie)

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan Werving & Selectie;

Detawest legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.    

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder; bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, planning, salarisadministratie en verzuimbeheer.

Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • (correct en duidelijk) met je te communiceren;
 • je aanbiedingen te doen en/of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter af te stemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers;
 • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
 • jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (enkel indien dit voor de functie echt relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven);
 • inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie je mogelijk ingezet wordt of hoe we je kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk;
 • je voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook door middel van geluid -en/of beeldmateriaal, in geval van video’s of foto’s: uitsluitend indien je deze op vrijwillige basis aan ons hebt verstrekt, of hebt laten verstrekken; je zo goed mogelijk volgens jouw wensen en beschikbaarheid en de mogelijkheden bij onze opdrachtgever in te plannen;
 • een werknemers- of bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • een juiste salarisadministratie te voeren zoals overeengekomen met jouw werkgever (alleen van toepassing op onze dienst salarisadministratie);
 • onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (de vanuit de overheid opgelegde doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen al dan niet in opdracht van onze externe opdrachtgevers;
 • een opdracht bij de opdrachtgever vast te leggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole; 13. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.;
 • als we een werknemers- of /bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij het uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk. Dat betekent:

Kandidaten (indien je (nog) niet voor Detawest hebt gewerkt)

Jouw bemiddelingsgegevens (cv, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot een jaar na het laatste contact indien je niet voor Detawest hebt gewerkt. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven via info@detawest.nl. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Detawest. Jouw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden) in verband met claimrisico’s. In deze afgeschermde omgeving zijn jouw gegevens enkel beschikbaar voor Detawest onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.

Indien je voor Detawest werkt/hebt gewerkt

Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Detawest. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je dit aangeven per mail via info@detawest.nl of bij jouw contactpersoon. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Detawest. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Detawest onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Indien jouw werkgever de salarisadministratie aan Detawest (had) uitbesteed(t)

Jouw persoonsgegevens zijn gedurende het lopende kalenderjaar beschikbaar. Na afronding lopende kalenderjaar worden jouw persoonsgegevens binnen drie maanden verwijderd. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Detawest.

Indien jouw werkgever het verzuimbeheer aan Detawest (had) uitbesteed(t)

Jouw persoonsgegevens zijn gedurende het lopende kalenderjaar beschikbaar. Na afronding lopende kalenderjaar worden jouw persoonsgegevens binnen drie maanden verwijderd. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Detawest. 

Indien Detawest jou naar een andere werkgever heeft bemiddeld

Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twaalf maanden na start zoekopdracht. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Detawest. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je dit aangeven per mail via info@detawest.nl of bij jouw contactpersoon. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Detawest. Jouw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Detawest onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Gegevensverzameling Relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen met als doel het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. Lees hier voor meer informatie welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en hoe lang we jouw informatie bewaren.

In het algemeen

 • naam en contactgegevens;
 • functie;
 • gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of welke je vertegenwoordigt;
 • gegevens om een goede zakelijke relatie met je te kunnen onderhouden; 
 • gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten.

Wij verzamelen jouw gegevens om:

 • de overeenkomst met jou te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
 • met jou te kunnen communiceren;
 • een goede zakelijke relatie met jou te onderhouden;
 • je aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je hiervoor hebt aangemeld (optie).
 • om te kunnen factureren;
 • om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;
 • om jou en/of jouw collega’s toegang te verstrekken tot de portal en het accountbeheer in te regelen;
 • voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken);
 • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
 • onze dienstverlening te verbeteren.

In het geval dat de salarisadministratie bij Detawest wordt uitbesteed

 • naam en contactgegevens;
 • functie;
 • grootboekrekeningen;
 • journaalposten;
 • loonaangiftes;
 • bankrekening relatie;
 • personeelsgegevens eigen medewerkers; 8. salarisgegevens eigen medewerkers.

Wij verzamelen jouw gegevens om:

 • de overeenkomst met jou te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
 • met jou te kunnen communiceren;
 • een goede zakelijke relatie met jou te onderhouden, om;
 • je aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je hiervoor hebt aangemeld (optie).
 • om te kunnen factureren;
 • om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;
 • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
 • onze dienstverlening te verbeteren.

In het geval dat het verzuimbeheer bij Detawest wordt uitbesteed

 • naam en contactgegevens;
 • functie;
 • (bijzondere) persoonsgegevens; wij verzamelen jouw gegevens om:
 • de overeenkomst met jou te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
 • met jou te kunnen communiceren;
 • een goede zakelijke relatie met jou te onderhouden, om;
 • je aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je hiervoor hebt aangemeld (optie).
 • om te kunnen factureren;
 • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
 • onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Wijzigingen

Detawest kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website. We raden je aan het privacy statement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in februari 2019.

Versie 1 februari 2019